• Prezes Zarządu

  Marek Głuchowski

 • Andrzej Biernacki

 • Maciej Grabski

 • Marek Rytlewski

 • Piotr Urbańczyk

 • Dyrektor

  Dorota Sobieniecka


Rada klubu


 • Przewodniczący rady

  Jan Zarębski

 • Włodzimierz Dyrka

 • Zbigniew Markowski

 • Edward Lipski

 • Teresa Kamińska

 • Andrzej Karnabal

 • Paweł Olechnowicz

 • Piotr Śliwicki


Komisja Rewizyjna


 • PRZEWODNICZĄCA

  Lucyna Witek

 • Gerard Pietrosiuk

 • Sławomir Żygowski


Sąd Koleżeński


 • PRZEWODNICZĄCY

  Adam Meszczyński

 • Jacek Bendykowski

 • Marek Kański

 • Waldemar Dunajewski

 • Marcin Sikorski


Rada Naukowa


 • Przewodniczący

  Prof. Dr hab. Mirosław Szreder

 • Prof. Dr hab. Cezary Obracht Prądzyński

 • Prof. Dr hab. Piotr Trzonkowski

 • Prof. Dr hab. Marek Żukowski

 • Dr hab. Ewa Lechman, prof. PG

 • Dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG

 • Dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG

 • Dr hab. Tomasz Kawka, prof. UG

 • Dr Wojciech Bizon


 • Gdański Klub Biznesu jest prestiżową organizacją przedsiębiorców, właścicieli i szefów czołowych firm regionu Pomorskiego.

 • Jesteśmy po to, aby:
 • aktywizować gospodarkę regionu we wszystkich aspektach, które dotykać mogą kondycji ekonomicznej firm - członków Klubu;

 • wspierać się wzajemnie w działaniach biznesowych oraz osobistych;

 • wpierać rozwój kultury, oświaty, ochrony zdrowia, jako nieodzownych czynników, warunkujących tworzenie dobrobytu i rozwoju w regionie.

 • Klub zgodnie z zapisami statutu:
 • jest forum współdziałania i dyskusji nad problemami gospodarki i jej otoczenia. W tym celu organizuje spotkania, sympozja i seminaria dotykające wielu zagadnień gospodarki;

 • działa na rzecz podniesienia prestiżu przedsiębiorców poprzez public relations, wizerunek marki GKB, obecność w mass mediach, działania na forum publicznym - angażowanie się w działania w sferze kultury, nauki, ochrony zdrowia, ochrony środowiska;

 • występuje w interesie członków, reprezentując ich w stosunku do organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządowych;

 • wypowiada się w sprawach publicznych, dotyczących środowiska przedsiębiorców;

 • występuje w obronie interesów Członków Klubu oraz udziela im rekomendacji;

 • jest miejscem nawiązywania kontaktów zawodowych i towarzyskich, forum wymiany myśli i poglądów oraz kształtowania opinii środowiska.

 • Podstawowymi celami statutowymi Klubu są:
 • budowanie wspólnego prestiżu i siły środowiska;

 • wzajemna pomoc i współpraca;

 • dążenie do uzyskania poczucia bezpieczeństwa zawodowego: zbiorowego i indywidualnego;

 • reprezentowanie interesów środowiska przedsiębiorców;

 • tworzenie lobby przedsiębiorców;

 • tworzenie więzi regionalnych.

Gdański Klub Biznesu jest stowarzyszeniem zrzeszającym przedsiębiorców, menedżerów i intelektualistów Wybrzeża. Został on powołany do życia w 1994 roku, a jego misją jest aktywizowanie gospodarki, wzajemne wsparcie w działaniach biznesowych, a także rozwój kultury, oświaty, ochrony zdrowia, jako nieodzownych czynników warunkujących tworzenie dobrobytu i rozwoju w regionie. Jego powstanie było odpowiedzią na rosnącą wówczas potrzebę konsolidowania się środowiska biznesu. Istotnym elementem stała się również chęć zacieśnienia więzi towarzyskich, wzajemnego poznania się i spotkań w ścisłym gronie biznesowym, a także promocji firm na forum Klubu. Oferta stowarzyszenia wypełnić miała niszę na rynku organizacji przedsiębiorców. Żadne z działających wówczas stowarzyszeń, czy izb nie wychodziło z inicjatywą do dużych firm lokalnych.

Klub stanowi silną i elitarną grupę wpływowych osób. Wypracował sobie przez okres dwudziestu pięciu lat bardzo dobre relacje z władzami regionu i gmin, co często ma odniesienie do wspólnie realizowanych projektów oraz zapraszania Członków Klubu w charakterze doradczym do forów dyskusyjnych, inicjowanych przez władze regionu. Zainteresowanie Klubu, choć koncentruje się przede wszystkim na sprawach gospodarki oraz konkretnych firm - Członków, to w kręgu dyskusji pojawiają się często również problemy z zakresu kultury, edukacji, czy ochrony zdrowia.

Pozycja, którą Gdańskiemu Klubowi Biznesu udało się zająć wśród organizacji pozarządowych, partnerów administracji lokalnej pozwala z dumą myśleć o przyszłości naszego stowarzyszenia.