Statut


Menedżerowie, przedsiębiorcy i intelektualiści, kierujący się w swej działalności zasadami uczciwości i rzetelności, przestrzegający prawa i dobrych obyczajów, świadomi zmian zachodzących w życiu gospodarczym Regionu i Kraju oraz swych zobowiązań wobec społeczeństwa, dla realizacji idei przedsiębiorczości i umacniania zasad gospodarki rynkowej oraz w celu stworzenia dogodnych warunków dla integracji środowiska biznesu, stanowią, co następuje:

§ 1

Tworzy się stowarzyszenie pod nazwą "Gdański Klub Biznesu", zwane dalej Klubem.

§ 2
 1. Klub działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).
 2. Klub działa na podstawie postanowień niniejszego Statutu.
§ 3

Klub jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem menedżerów, przedsiębiorców i intelektualistów.

§ 4
 1. Klub posiada osobowość prawną.
 2. Dla realizacji celów statutowych Klub prowadzi działalność gospodarczą.
§ 5

Siedzibą Klubu i jego władz jest miasto Gdańsk.

§ 6
 1. Klub działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Klub może prowadzić działalność także poza granicami Kraju, zgodnie z porządkiem prawnym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej i kraju miejsca prowadzenia działalności.
§ 7
 1. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej Członków Klubu.
 2. Do prowadzenia swych spraw Klub może zatrudniać pracowników.
§ 8

Klub może używać pieczęci i oznak, które wyróżniają Klub spośród innych organizacji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 9

I. Celem Klubu jest:

 1. należyta reprezentacja i obrona interesów środowiska przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem Członków Klubu,
 2. umacnianie zasad gospodarki rynkowej,
 3. budowa prestiżu i siły środowiska przedsiębiorców,
 4. dbałość o przestrzeganie etyki w działalności gospodarczej,
 5. tworzenie lobby przedsiębiorców,
 6. integracja Członków Klubu poprzez współdziałanie na gruncie zawodowym,
 7. umacnianie wśród Członków Klubu zasady wzajemnej pomocy,
 8. tworzenie forum dla dyskusji nad sprawami społeczno - gospodarczymi,
 9. krzewienie wśród ludzi dobrej woli idei bezinteresownej pracy na rzecz społeczeństwa,
 10. inicjowanie i wspieranie działalności naukowej, naukowo-badawczej i oświatowej; działalności kulturalnej, w tym renowacji zabytków; działalności w zakresie ochrony środowiska,
 11. inicjowanie i wspieranie akcji dobroczynnych, działalności w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz innych działań na rzecz dobra wspólnego.

II. Klub realizuje swe cele poprzez:

 1. organizowanie prelekcji i odczytów,
 2. opracowywanie i upowszechnianie własnych publikacji,
 3. współdziałanie z innymi osobami i podmiotami działającymi na rzecz środowiska gospodarczego Pomorza.
 4. uczestnictwo w przedsięwzięciach promujących Region Pomorski, działalność naukową, naukowo-badawczą, oświatową, kulturalną, sportową i innych w zakresie objętym celami działania Klubu.
§ 10

Klub zrzesza Członków:

 1. Rzeczywistych,
 2. Wspierających,
 3. Honorowych.
§ 11

Członkostwo Rzeczywiste

 1. Członkiem Rzeczywistym Klubu może zostać osoba fizyczna, znana w środowisku menedżerów, przedsiębiorców i intelektualistów, działająca na rzecz realizacji idei przedsiębiorczości i umacniania zasad gospodarki rynkowej, odznaczająca się odpowiednimi osiągnięciami zawodowymi i wysokimi walorami etyczno-moralnymi, kierująca się w swej działalności zasadami uczciwości i rzetelności.
 2. Członkami Rzeczywistymi Klubu mogą być obywatele Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcy niezależnie od miejsca ich zamieszkania w Kraju lub za granicą, o ile spełniają kryteria określone w ust. 1.
 3. Członek Rzeczywisty po przejściu na emeryturę pozostaje Członkiem Rzeczywistym Klubu.
 4. Niezależnie od spełnienia wymogów i procedury statutowej, przyjęcie w poczet Członków Gdańskiego Klubu Biznesu staje się skuteczne po wprowadzeniu przez nich do Klubu Członka Wspierającego
§ 12

Członkostwo Wspierające

 1. Członkiem Wspierającym Klubu może zostać osoba prawna, która zadeklaruje wsparcie materialne lub inną formę wsparcia Klubu.
 2. Członka Wspierającego Klubu może reprezentować jego Przedstawiciel.
 3. Przedstawicielowi nie będącemu Członkiem Rzeczywistym Klubu na Zgromadzeniu Ogólnym Członków Klubu nie przysługuje prawo głosu, przysługuje mu głos doradczy.
§ 13

Członkostwo Honorowe

 1. Członkiem Honorowym Klubu może zostać osoba fizyczna, która posiada wybitne zasługi dla realizacji celów Klubu oraz środowiska menedżerów, przedsiębiorców i intelektualistów Pomorza, o nieposzlakowanej opinii i wysokich walorach etyczno - moralnych.
 2. Przyznanie Członkostwa Honorowego następuje na wniosek minimum 10 Członków Klubu po zaakceptowaniu przez Zarząd Klubu i Radę Klubu na wspólnym posiedzeniu.
§ 14

Nabycie Członkostwa

 1. Nabycie Członkostwa Rzeczywistego i Wspierającego następuje w drodze uchwały Zgromadzenia Ogólnego Członków Klubu, po uprzednim złożeniu Zarządowi wniosku z rekomendacją, co najmniej dwóch Członków Klubu i Deklaracji Członkowskiej, której wzór stanowi załącznik do Statutu.
 2. Członka Wspierającego Klubu reprezentuje wskazana przez niego osoba, która pełnić będzie rolę jego Przedstawiciela.
§ 15

Uchwała w sprawie przyjęcia w poczet Członków Rzeczywistych i Wspierających Klubu podejmowana jest większością 2/3 głosów, w głosowaniu tajnym.

§ 16

Utrata Członkostwa

 1. Utrata Członkostwa Klubu następuje w przypadku:
  a. wystąpienia z Klubu, zgłoszonego Zarządowi Klubu na piśmie;
  b. wykluczenia Członka Klubu na skutek uchwały Zgromadzenia Ogólnego Członków Klubu;
  c. śmierci Członka Rzeczywistego lub Honorowego Klubu;

  d. utraty osobowości prawnej przez Członka Wspierającego Klubu;

 2. Wygaśnięcie Członkostwa z powodu wystąpienia Członka Klubu następuje ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca, w którym wpłynęło do Klubu oświadczenie o wystąpieniu;
 3. Wygaśnięcie Członkostwa z przyczyn wskazanych w ust.1 pkt. b, c oraz d następuje odpowiednio z dniem podjęcia uchwały o wykluczeniu Członka Klubu, z dniem zgonu Członka Klubu, albo z dniem utraty osobowości prawnej;
 4. Wygaśnięcie Członkostwa powoduje wykreślenie Członka Klubu z prowadzonej przez Zarząd listy Członków Klubu.
§ 17
 1. Przyczyną wykluczenia Członka Klubu może być:
  a. opóźnienie w uiszczaniu składek członkowskich przynajmniej za jeden pełen okres płatności, o ile Członek Klubu w terminie jednego miesiąca od pisemnego wezwania nie uregulował zaległości,
  b. rażące naruszenie przez Członka Rzeczywistego lub Honorowego Klubu zasad Kodeksu Honorowego i Etycznego Członka Klubu,
  c. skazanie Członka Klubu prawomocnym wyrokiem sądowym za popełnienie przestępstwa,
  d. inne ważne zdarzenie faktyczne lub prawne sprawiające, że dalsze pozostawanie Członka Klubu byłoby sprzeczne z ideami oraz Kodeksem Honorowym i Etycznym Członka Klubu.
 2. Uchwała o wykluczeniu Członka Klubu podejmowana jest przez Zgromadzenie Ogólne Członków Klubu, na wniosek Zarządu Klubu lub Sądu Koleżeńskiego, większością 2/3 głosów, w obecności, co najmniej 1/2 Członków Rzeczywistych Klubu, w głosowaniu tajnym, po uprzednim wysłuchaniu Członka Klubu lub Przedstawiciela Członka Wspierającego Klubu.
 3. Wykluczenie Członka Klubu następuje automatycznie, jeżeli zalega on z uiszczaniem składek i mimo powtórnego wezwania do uregulowania nalezności nie zastosuje sie do niego, chyba że zawrze stosowne porozumienie z Zarządem GKB, precyzujące sposób i termin likwidacji zaległości płatniczych.
§ 18

Członkowi Rzeczywistemu Klubu przysługuje:

 1. czynne i bierne prawo wyborcze do władz Klubu,
 2. prawo głosu przy podejmowaniu uchwał Zgromadzenia Ogólnego Członków Klubu,
 3. każdemu Członkowi Klubu przysługuje jeden głos, o ile Statut nie stanowi inaczej.
 4. w sprawach dotyczących zmian Statutu oraz wyboru do władz Klubu, każdemu Członkowi Klubu przysługuje ilość głosów, zależna także od jego stażu członkowskiego. Oprócz jednego głosu należnego zgodnie z ust c, Członkom Klubu przysługuje głos lub głosy dodatkowe, zwane głosami stażowymi, należne po jednym za każde zakończone pięć lat stażu członkowskiego
 1. Wybory do władz Klubu odbywają się według następujących zasad
  a. każdy Członek Klubu może zgłosić siebie, bądź innego Członka Klubu do kandydowania do władz Klubu, drogą pocztową (listem poleconym) lub pocztą elektroniczną, lub osobiście w trakcie Zgromadzenia Ogólnego
  b. Zarząd Klubu w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia Ogólnego Członków Klubu wzywa Członków do zgłaszania kandydatów do władz Klubu
§ 19

Wszystkim Członkom Klubu przysługuje prawo do:

 1. inicjowania i udziału we wszelkich przedsięwzięciach oraz akcjach wynikających z realizacji celów Klubu,
 2. posługiwania się tytułem "Członek Gdańskiego Klubu Biznesu" w kontaktach krajowych i zagranicznych,
 3. używania atrybutów klubowych: Karty Klubowej i Znaczka Klubowego,
 4. pełnego dostępu do usług klubowych i infrastruktury klubowej.
§ 20

Członkowie Klubu mają obowiązek:

 1. przestrzegania zasad Kodeksu Honorowego i Etycznego Członka Klubu,
 2. uczestniczenia w przedsięwzięciach istotnych dla rozwoju przedsiębiorczości i wolnego rynku,
 3. aktywnego udziału w pracach Klubu,
 4. działania na rzecz realizacji celów Klubu,
 5. przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Klubu,
 6. budowania prestiżu Klubu,
 7. obrony dobrego imienia Klubu,
 8. systematycznego uiszczania składek członkowskich,
 9. pomocy w organizowaniu imprez klubowych,
 10. bieżącego uaktualniania danych o swojej firmie.
§ 21
 1. Członkowi Klubu przysługuje, za zgodą Zarządu Klubu, prawo zawieszenia swojego Członkostwa na czas określony nie dłuższy niż 24 miesiące
 2. W okresie zawieszenia Członek Klubu nie ma obowiązku opłacania składek.
 3. W okresie zawieszenia Członkowi Klubu, nie przysługuje bierne ani czynne prawo wyborcze.
§ 22

Członek Klubu popiera formułę Państwa praworządnego i demokratycznego.

§ 23

Członek Klubu kieruje się w swojej działalności zasadami uczciwości i rzetelności kupieckiej, oraz przestrzega prawa i dobrych obyczajów kupieckich.

§ 24

Członek Klubu aktywność swą kieruje także na zapewnienie potrzebującym wsparcia materialnego i organizacyjnego.

§ 25

Członek Klubu działa na rzecz dobra wspólnego

§ 26
 1. Członek Klubu przestrzega następujących zasad:
 2. a. dba o dobre imię Klubu,
  b. jest solidarny, udziela koleżeńskiej pomocy i służy radą innym Członkom Klubu,
  c. dąży do polubownego rozstrzygania sporów,
  d. w swej działalności reprezentuje wysokie normy etyczne oraz działania zgodne z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu,
  e. swą postawą będzie szerzył wśród przedsiębiorców zasady etyczne, takie jak praworządność, rzetelność, przejrzystość i odpowiedzialność w prowadzeniu biznesu,
  f. zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z podejmowanymi w ramach Klubu działaniami, a co zostało zastrzeżone jako informacje poufne.

 3. Członek Klubu odpowiada dyscyplinarnie za uchybienie zasadom ustalonym w Kodeksie Honorowym i Etycznym Członka Klubu. Naruszeniem Kodeksu Honorowego i Etycznego Członka Klubu jest również takie postępowanie Członka Klubu, które mogłoby poniżyć w opinii publicznej innego Członka Klubu lub poderwać zaufanie do niego jako przedsiębiorcy.
 4. Każdy Członek Klubu obowiązany jest współdziałać w przestrzeganiu przez Członków zasad ustalonych w Zbiorze Zasad Etyki. Każdy Członek Klubu jest uprawniony do zwrócenia uwagi innemu Członkowi Klubu naruszającemu powyższe zasady.
 5. Członek Klubu dąży do polubownego rozstrzygania sporów. Ewentualne nieporozumienia między Członkami Klubu powinny być rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie. Wszelkie sprawy cywilne i gospodarcze między członkami Klubu są wyłączone z jurysdykcji Sądu Koleżeńskiego.
§ 27

Członek Wspierający Klubu dba, by w Klubie reprezentowały go osoby dające rękojmię przestrzegania zasad Kodeksu Honorowego i Etycznego Członka Klubu.

§ 28

Dla oceny przestrzegania Statutu oraz Kodeksu Honorowego i Etycznego Członka Klubu powołany jest Sąd Koleżeński.
Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

 1. Rozpatrywanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień Statutu.
 2. Rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami Stowarzyszenia.
 3. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków
§ 29
 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Zgromadzenie Ogólne Członków Klubu na okres 3 lat,
 2. Pierwsze organizacyjne posiedzenie Sądu winno odbyć się w terminie 30 dni od dnia wyborów jego członków i jest zwoływane przez Przewodniczącego Rady Klubu.
 3. Na pierwszym posiedzeniu Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona Przewodniczącego Sądu.
 4. W przypadku odwołania, rezygnacji lub śmierci osoby powołanej do składu Sądu Koleżeńskiego, Rada Klubu dokooptuje osobę do pełnienia funkcji członka Sądu Koleżeńskiego. Najbliższe Zgromadzenie Ogólne Członków Klubu zatwierdza w drodze głosowania wybór osoby dokooptowanej do składu Sądu Koleżeńskiego. W przypadku nie zatwierdzenia przez Zgromadzenie Ogólne Członków Klubu osoby, o której mowa powyżej, osoba dokooptowana w skład Sądu Koleżeńskiego traci mandat i Zgromadzenie Ogólne Członków Klubu wybiera w to miejsce innego kandydata.
§ 30

Członkiem Sądu Koleżeńskiego nie może być członek Komisji Rewizyjnej, Rady Klubu lub Zarządu Klubu.

§ 31

Sąd Koleżeński orzeka o naruszeniu Statutu lub Kodeksu Honorowego i Etycznego Członka Klubu zwykłą większością głosów, w składzie co najmniej trzech członków w tym Przewodniczącego, w głosowaniu tajnym.
W przypadku gdy rozpatrywana sprawa przez Sąd Koleżeński dotyczy jego członka jest on wyłączony z jego składu.

§ 32

W przypadku orzeczenia naruszenia przez Członka Klubu Statutu, Sąd Koleżeński składa sprawozdanie Zgromadzeniu Ogólnemu Członków Klubu i wnioskuje o zastosowanie jednej z następujących sankcji:

 1. upomnienia
 2. zawieszenia w prawach Członka Klubu na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy,
 3. wykluczenia
 4. zobowiązanie członka do honorowego zadośćuczynienia przez określone oświadczenie wobec pokrzywdzonego lub publicznie wobec członków Stowarzyszenia
§ 33
 1. Przed podjęciem uchwały w sprawach personalnych Zgromadzenie Ogólne Członków Klubu wysłucha zainteresowanych.
 2. Zgromadzenie Ogólne Członków Klubu ma prawo odstąpić od tego obowiązku, jeżeli zainteresowany, pomimo prawidłowego zawiadomienia o terminie, nie stawił się na Zgromadzeniu Ogólnym Członków Klubu.
 3. § 34

  Zgromadzenie Ogólne Członków Klubu podejmuje uchwałę w sprawie zastosowania sankcji wnioskowanej przez Sąd Koleżeński w głosowaniu tajnym, większością 2/3 głosów, w obecności Członków Rzeczywistych Klubu dysponujących łącznie co najmniej ½ głosów.

§ 35

Władzami Klubu są:

 1. Zgromadzenie Ogólne Członków Klubu,
 2. Rada Klubu
 3. Zarząd Klubu,
 4. Komisja Rewizyjna.
 5. Sąd Koleżeński.
§ 36

Zgromadzenie Ogólne Członków Klubu
Zgromadzenie Ogólne Członków Klubu jest najwyższą władzą Klubu.

§ 37

Do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego Członków Klubu należy:

 1. przyjmowanie do Klubu nowych Członków oraz wykluczanie Członków Klubu,
 2. powoływanie i odwoływanie Członków Rady Klubu, Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu Klubu, Członków Sądu Koleżeńskiego
 3. powoływanie i odwoływanie Komisji Rewizyjnej,
 4. podejmowanie uchwał w sprawie określenia zasad gospodarowania i dysponowania majątkiem Klubu,
 5. zatwierdzanie strategii i programów działania Klubu opracowanych przez Zarząd Klubu i opiniowanych przez Radę Klubu,
 6. podejmowanie uchwał w sprawie określenia wysokości, okresu i trybu opłacania składek członkowskich oraz wysokości wpisowego.
 7. udzielanie Radzie Klubu, Zarządowi Klubu, Komisji Rewizyjnej, Sądowi Koleżeńskiemu corocznego absolutorium z wykonania obowiązków,
 8. stosowanie na wniosek Sądu Koleżeńskiego sankcji dyscyplinarnych,
 9. podejmowanie uchwał w sprawach, w których Statut nie określa właściwości innych organów Klubu, w tym uchwalanie Regulaminu Zgromadzenia Ogólnego Członków, Regulaminu Wyborów Rady Klubu, Prezesa Zarządu i Członków Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 10. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Klubu oraz sprawozdania finansowego, przyjęcie sprawozdania Rady Klubu, przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej, przyjęcie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego
 11. podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielania zgody na nabycie lub zbycie przez Zarząd Klubu nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
 12. zatwierdzenie rocznego budżetu Klubu.
§ 38
 1. Zgromadzenie Ogólne Członków Klubu może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Członków Klubu odbywa się raz w roku, w terminie przewidzianym przepisami prawa
 3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Członków Klubu może odbywać się w każdym czasie na wniosek Rady Klubu, Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej, lub 1/5 liczby Członków Klubu.
 4. Zgromadzenie Ogólne Członków Klubu przygotowuje i zwołuje Zarząd Klubu, w dwóch terminach w odstępie minimum 30 minut, za pomocą poczty elektronicznej, co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem obrad.
 5. Zgromadzenie Ogólne Członków Klubu jest ważne i odbywa się w pierwszym terminie, w przypadku stwierdzenia kworum odpowiadającego połowie wszystkich Członków Rzeczywistych Klubu. W drugim terminie Zgromadzenie Ogólne Członków Klubu jest ważne bez względu na ilość obecnych Członków Rzeczywistych Klubu.
 6. W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w ust. 2, Zgromadzenie Ogólne Członków Klubu zwołuje Komisja Rewizyjna.
 7. Zarząd Klubu może w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia Ogólnego Członków Klubu zarządzić przeprowadzenie Zgromadzenia Ogólnego Członków Klubu lub dopuścić udział w Zgromadzeniu Ogólnym Członków Klubu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, obejmujących w szczególności
  a) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Zgromadzeniu Ogólnym Członków Klubu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Zgromadzenia Ogólnego Członków Klubu, przebywając w innym miejscu niż miejsce Zgromadzenia Ogólnego Członków Klubu lub miejsce przebywania pozostałych uczestników obrad Zgromadzenia Ogólnego Członków Klubu;
  b) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku obrad Zgromadzenia Ogólnego Członków Klubu.
§ 39
 1. Zgromadzenie Ogólne Członków Klubu otwiera Przewodniczący Rady Klubu, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez Przewodniczącego Członek Rady Klubu. Przy braku wskazania, Zgromadzenie Ogólne Członków Klubu otwiera najstarszy wiekiem Członek Rady Klubu.
 2. Po stwierdzeniu ważności Zgromadzenia Ogólnego Członków Klubu, zarządza się wybory Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego Członków Klubu. Głosowanie odbywa się jawnie.
§ 40
 1. Uchwały Zgromadzenia Ogólnego Członków Klubu zapadają zwykłą większością głosów, oddanych w głosowaniu jawnym, o ile inne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
 2. W sprawach personalnych, a w innych sprawach na wniosek choćby jednego Członka Rzeczywistego Klubu, zarządza się głosowanie tajne. Zastrzeżenie to nie dotyczy wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego Członków Klubu.
 3. Prawo do udziału w głosowaniu przysługuje jedynie Członkom Rzeczywistym Klubu, a wykonuje się je osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem. Pełnomocnikiem Członka Klubu może być tylko inny Członek Klubu (Rzeczywisty lub Honorowy). W głosowaniu można reprezentować nie więcej niż jednego Członka Klubu.
 4. Przedstawiciele Członków Wspierających Klubu, nie będący Członkami Rzeczywistymi Klubu oraz Członkowie Honorowi Klubu biorą udział w Zgromadzeniu Ogólnym Członków Klubu z głosem doradczym.
§ 41
 1. Z obrad Zgromadzenia Ogólnego Członków Klubu sporządza się protokół, który zawiera, co najmniej: stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Ogólnego Członków Klubu, zdolności do podejmowania uchwał, treści podjętych uchwał, liczbę głosów oddanych na każdą uchwałę oraz podpis Przewodniczącego i Protokolanta.
 2. Do protokołu dołączana jest lista Członków Klubu obecnych na Zgromadzeniu.
§ 42

Rada Klubu

 1. Rada Klubu składa się z osób, które w przeszłosci pełniły funkcję prezesa Zarzadu GKB oraz z 5 Członków Rzeczywistych wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne Członków Klubu spośród wszystkich Członków Klubu.
 2. Przewodniczącego Rady Klubu wybierają jej Członkowie ze swego grona.
 3. Wspólna kadencja Rady Klubu trwa 3 lata.
 4. W przypadku odwołania Członka Rady Klubu, jego rezygnacji z funkcji lub zgonu, Zgromadzenie Ogólne Członków Klubu przeprowadza wybory uzupełniające.
 5. Kadencja Rady Klubu wygasa z dniem zwołania Zgromadzenia Ogólnego Członków Klubu za ostatni rok pełnienia funkcji. Kadencja uzupełniająca trwa do końca kadencji Rady Klubu.
 6. Do zadań Rady Klubu należy:
  a) opiniowanie strategii i kierunków działania i rozwoju Klubu opracowanych przez Zarząd Klubu,
  b) udzielanie rekomendacji kandydatom na Członków Klubu.
  c) dokooptowanie Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego w sytuacjach przewidzianych w niniejszym Statucie,
  d) składanie ze swej działalności sprawozdania Zwyczajnemu Zgromadzeniu Ogólnemu Członków Klubu.
§ 43
 1. Posiedzenia Rady Klubu odbywają się, co najmniej raz w kwartale.
 2. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący Rady Klubu, a w przypadku jego nieobecności osoba przez niego wskazana. Przy braku wskazania posiedzeniom przewodniczy najstarszy wiekiem Członek Rady Klubu.
 3. Uchwały Rady Klubu zapadają bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy Członków Rady Klubu; przy równości głosów o przyjęciu lub odrzuceniu uchwały decyduje głos Przewodniczącego.
 4. Z posiedzeń Rady sporządza się protokół podpisany przez Przewodniczącego oraz Protokolanta.
 5. Posiedzenia Rady Klubu mogą się odbywać przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, obejmujących w szczególności:
  a) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w posiedzeniu Rady Klubu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Rady Klubu, przebywając w innym miejscu niż miejsce posiedzenia Rady Klubu lub miejsce przebywania pozostałych uczestników posiedzenia Rady Klubu
  b) wykonywanie prawa głosu przed lub w toku posiedzenia Rady Klubu

§ 44

Zarząd Klubu

 1. Zarząd Klubu kieruje Klubem i reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Zarząd Klubu wykonuje swe funkcje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i uchwałami Zgromadzenia Ogólnego Członków Klubu oraz Rady Klubu.
§ 45
 1. Zarząd Klubu składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa Zarządu Klubu i Członków Zarządu Klubu wybieranych na wspólną, trzyletnią kadencję spośród Członków Rzeczywistych Klubu.
 2. Członek Zarządu Klubu nie może pełnić swej funkcji dłużej, niż przez trzy kolejne kadencje. Członek Zarządu Klubu nie może łączyć funkcji z Członkostwem w Radzie Klubu, ani w Sądzie Koleżeńskim.
 3. Prezes Zarządu Klubu wybierany jest przez Zgromadzenie Ogólne Członków Klubu w głosowaniu bezpośrednim spośród wszystkich Członków Rzeczywistych Klubu.
§ 46

Do kompetencji i obowiązków Zarządu Klubu należy:

 1. opracowywanie strategii, rozwoju i kierunków działania Klubu,
 2. składanie oświadczeń woli w imieniu Klubu,
 3. prowadzenie spraw służących realizacji zadań i celów Klubu,
 4. wykonywanie uchwał Zgromadzenia Ogólnego Członków Klubu,
 5. reprezentowanie i obrona interesów Członków Klubu,
 6. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Zgromadzeń Ogólnych Członków Klubu,
 7. przedstawianie Zgromadzeniu Ogólnemu Członków Klubu wniosków o przyjęcie nowych Członków Klubu,
 8. przedstawianie Zgromadzeniu Ogólnemu Członków Klubu wniosków o pozbawienie Członkostwa,
 9. przedstawianie Zgromadzeniu Ogólnemu Członków Klubu oraz Radzie Klubu corocznych sprawozdań,
 10. przedstawianie Zgromadzeniu Ogólnemu Członków Klubu projektu budżetu na rok następny,
 11. przedstawianie Zgromadzeniu Ogólnemu Członków Klubu wniosków w sprawie określenia wysokości i trybu opłacania składek członkowskich,
 12. podejmowanie uchwał w sprawie organizacji i funkcjonowania Biura Klubu oraz zatrudniania pracowników,
 13. prowadzenie wszelkich spraw powierzonych przez Zgromadzenie Ogólne Członków Klubu.
§ 47
 1. Prezes Zarządu Klubu reprezentuje Klub na zewnątrz.
 2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Klubu, w tym do zaciągania zobowiązań upoważniony jest Prezes Zarządu Klubu łącznie z jednym Członkiem Zarządu Klubu lub Prokurentem.
§ 48
 1. Posiedzenia Zarządu Klubu zwoływane są przez Prezesa Zarządu Klubu, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 2. Na wniosek Rady Klubu lub Członka Zarządu Klubu, Prezes Zarządu Klubu zwołuje posiedzenie Zarządu Klubu niezwłocznie, nie później niż w terminie siedmiu dni od wpłynięcia wniosku.
 3. Posiedzenia Zarządu Klubu mogą się odbywać przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, obejmujących w szczególności:
  a) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w posiedzeniu Zarządu Klubu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Zarządu Klubu, przebywając w innym miejscu niż miejsce posiedzenia Zarządu Klubu lub miejsce przebywania pozostałych uczestników posiedzenia Zarządu Klubu;
  b) wykonywanie prawa głosu przed lub w toku posiedzenia Zarządu Klubu.

§ 49

Obradom Zarządu Klubu przewodniczy Prezes Zarządu Klubu, a w przypadku jego nieobecności - wskazany przez Prezesa Zarządu Klubu Członek Zarządu Klubu. W razie braku wskazania posiedzeniu przewodniczy najstarszy wiekiem Członek Zarządu Klubu.

§ 50
 1. Uchwały Zarządu Klubu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy pełnego składu Zarządu Klubu.
 2. W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu Klubu.
§ 51
 1. W przypadku odwołania, rezygnacji lub śmierci osoby powołanej do Zarządu Klubu, Rada Klubu dokooptuje osobę do pełnienia funkcji członka Zarządu Klubu. Najbliższe Zgromadzenie Ogólne Członków Klubu zatwierdza w drodze głosowania wybór osoby dokooptowanej do Zarządu Klubu. W przypadku nie zatwierdzenia przez Zgromadzenie Ogólne Członków Klubu traci mandat i Zgromadzenie Ogólne Członków Klubu wybiera w to miejsce innego kandydata.
 2. W przypadku zmniejszenia się liczby Członków Zarządu Klubu poniżej 3 osób, Zarząd Klubu niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia pomniejszenia się składu osobowego Zarządu Klubu poniżej wymaganego minimum, zwołuje nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Członków Klubu dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
§ 52

Komisja Rewizyjna
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym i nadzorującym działalność Klubu.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 Członków wybieranych spośród Członków Rzeczywistych Klubu na wspólną, trzyletnią kadencję.

§ 53

Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
Decyzje Komisji Rewizyjnej mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

§ 54

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola działalności Zarządu Klubu pod względem legalności, celowości i gospodarności oraz zgodności z postanowieniami Statutu i uchwałami Zgromadzenia Ogólnego Członków Klubu,
 2. składanie wniosków do Zgromadzenia Ogólnego Członków Klubu, Rady Klubu i Zarządu Klubu w sprawach będących przedmiotem kontroli.
§ 55

Sprawozdawania ze swych czynności Komisja Rewizyjna przedstawia zwyczajnemu Zgromadzeniu Ogólnemu Członków Klubu.

§ 56

Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu do wszelkich dokumentów oraz prawo żądania wszelkich informacji związanych z działalnością Klubu.

§ 57

W przypadku odwołania, rezygnacji lub śmierci osoby powołanej do Komisji Rewizyjnej, Rada Klubu dokooptuje osobę do pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej. Najbliższe Zgromadzenie Ogólne Członków Klubu zatwierdza wybór osoby dokooptowanej do Komisji Rewizyjnej poprzez głosowanie.
W przypadku nie zatwierdzenia przez Zgromadzenie Ogólne Członków Klubu osoby, o której mowa w ust. 3 powyżej osoba dokooptowana w skład Komisji Rewizyjnej traci mandat i Zgromadzenie Ogólne Członków Klubu wybiera w to miejsce innego członka.

§ 58
 1. Biurem Klubu kieruje Dyrektor GKB.
 2. Dyrektora GKB oraz innych pracowników zatrudnia Zarząd Klubu po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Klubu.
§ 59

Do zadań Dyrektora GKB należy:
a. kierowanie biurem Klubu, w tym:
- administrowanie majątkiem Klubu,
- zapewnienie obsługi techniczno - administracyjnej dla Zgromadzenia Ogólnego Członków Klubu, Zarządu Klubu, Rady Klubu oraz zespołów roboczych,
- organizacja spotkań klubowych.
b. prowadzenie działalności gospodarczej Klubu, w tym:
- zarządzanie siedzibą Klubu,
- wynajem lokali,
- osiąganie korzyści z działalności promocyjnej i reklamowej.
c. inne zadania zlecone przez Zarząd Klubu.

§ 60

Majątek Klubu tworzą składki członkowskie, darowizny, spadki, zapisy, dochody z własnej działalności oraz dochody z majątku Klubu.

§ 61

Wysokość, obowiązujący okres i tryb opłacania składek członkowskich oraz wpisowego określa w drodze uchwały Zgromadzenie Ogólne Członków Klubu na wniosek Zarządu Klubu.

§ 62
 1. Klub prowadzi działalność gospodarczą według zasad ogólnych określonych w obowiązujących przepisach.
 2. Dochód z działalności gospodarczej Klubu służy realizacji celów statutowych.
 3. Dochód z działalności gospodarczej nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy Członków Klubu.
§ 63

Zakres działalności gospodarczej Klubu, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, obejmuje:

 1. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (74.14.A),
 2. wynajem nieruchomości na własny rachunek (70.20),
 3. badanie rynku i opinii publicznej (74.13),
 4. badania i analizy techniczne (74.30),
 5. reklama (74.40),
 6. działalność związana z organizacją targów i wystaw (74.84.A),
 7. pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (80.42),
 8. działalność organizacji profesjonalnych (91.12),
 9. ochrona zabytków (92.52.B).
 10. działalność lobbingową w rozumieniu Ustawy z dnia 7 marca 2006 roku oraz działalnośc promocyjna (94.11. Z)
§ 64

Majątkiem Klubu zarządza Zarząd Klubu, z zastrzeżeniem §37 niniejszego Statutu.

§ 65
 1. Zmian w Statucie dokonuje w drodze uchwały Zgromadzenie Ogólne Członków Klubu.
 2. Uchwała w sprawie zmiany Statutu podejmowana jest większością 2/3 głosów w głosowaniu jawnym.
§ 66
 1. Rozwiązanie Klubu następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Ogólnego Członków Klubu lub w innych przypadkach określonych przepisami prawa.
 2. Uchwała w sprawie rozwiązania Klubu podejmowana jest większością 2/3 głosów, w obecności, co najmniej 1/2 Członków Rzeczywistych Klubu.
§ 67

W uchwale o rozwiązaniu Klubu Zgromadzenie Ogólne Członków Klubu wyznacza likwidatora i rozstrzyga o przeznaczeniu majątku zlikwidowanego Klubu.

§ 68

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).

§ 69

Statut wchodzi w życie z dniem jego zarejestrowania.